یکی از خدماتی که در مرکز تخصصی عروس مینا میرزایی کرج ارائه می شود شنیون موی عروس با استفاده از ابزارهای خاص طراحی شنیون می باشد. متخصصین عروس سرای مینا میرزایی با توجه به فرم چهره و موی عروس نسبت به طراحی شنیون موی عروس اقدام نموده و بهترین سبک و مدل شنیون موی عروس را اجرا می نمایند . نکته ای که در اجرای شنیون موی عروس اهمیت بسیار زیادی دارد ثابت ماندن شنیون موی عروس در تمام طول مدت مراسم عروسی می باشدکه متخصصین این مرکز با تجربه ای طولانی در این زمینه تضمین می نمایند که در پایان مراسم شما مدل شنیون عروس با زمانیکه از سالن خارج می شود هیچ تفاوتی نخواهد کرد.

جهت مشاهده نمونه کارهای شنیون عروس به محل سالن مراجعه نمایید.

Go to top