در مرحله اول برای خودمان و خواسته هایمان ارزش قائل شویم و به تحقیق,پژوهش بپردازیم به طور مثال با مراجعه به اینستاگرام ویا سایت های معتبر,تصاویر مختلف را جست و جو کنیم و ببینیم چه سبک از آرایش و یا مدل مو مورد پسند ما است.
مجموعه تصاویر مورد نظرمان را در یک کالکشن قرار دهیم و درنهایت به کارشناس مورد نظرمان نشان دهیم وبراساس نوع سلیقه موردنظرمان انتخاب کنیم و یک نکته اساسی اینکه نباید تنها به سلیقه کارشناس اکتفا کنیم زیرا کارشناس نیز سلیقه منحصر به خود را دارد و ما نیز باید سلیقه شخصی خودمان را دخیل کنیم و مورد لحاظ قرار دهیم.
به طور مثال اگر یک عروس رنگ سفید را برای صورت پسند می کند اگر کارشناس نظر ایشان را لحاظ نکند و طبق نظر خود عمل کند و آن را برنزه کند و درنهایت هرچقدر عروس زیبا شود ولی از نظرخود به هیچ عنوان عالی نشده زیرا نظر عروس در کار دیده نمی شود و در آخر باعث نارضایتی عروس می شود.
مرحله دوم هر مجموعه ایی ما در نهایت انتخاب میکنیم از گریمور خود خواهش کنیم که جلوی آینه قرار بگیریم و لحظه به لحظه تغییرات خود را مشاهده کند زیرا شما فقط یکبار عروس می شوید و این تغییرات باید طبق سلیقه ما انجام شود تا مورد پسند ما قرار بگیرد.
مرحله سوم ساعت خروج خود را نیم ساعت زودتر اعلام کنیم که دچار کمبود وقت نشویم زیرا تایم آماده شدن عروس هم در کار لحاظ شود و این موضوع فقط مختص به سالن ما نمی باشد بلکه تمام عروس خانومها در سایر سالن ها این نکات را باید رعایت کنند که در آن روز کاملا با رضایت خاطر سپری کنند.

 

آرایش عروس

Go to top